REGULAMIN

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obiektu obowiązuje na terenie całego obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 2. Opiekunem Gościa jest pracownik obiektu.
 3. Regulamin obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Regulamin obiektu jest dostępny w recepcji, w hallu wspólnym oraz na stronie internetowej www.noclegdlapracownikow.eu.

DOBA w OBIEKCIE

 1. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie wynajmowane są na doby.
 2. Doba obiektu rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego w dni powszednie, w weekendy (sobota i niedziela) kończy się o godzinie 11.00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pomieszczenia, przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby w obiekcie Gość powinien zgłosić w recepcji osobiście lub telefonicznie na nr 660 768 067 najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby w obiekcie wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby w obiekcie jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 7. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności miejsca, po wcześniejszej deklaracji Gościa o takiej potrzebie i wiąże się z jednorazową opłatą zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 8. Podczas rejestracji Gość wynajmujący pomieszczenie zobowiązany jest do okazania pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik obiektu ma prawo odmówić wynajmu pomieszczenia.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie lub osobiście w obiekcie.
 2. Sposób rezerwacji w obiekcie:
 • POKOJE/APARTAMENT/STUDIO
  • Pobyt można zarezerwować w dowolnym momencie i  wpłacić zaliczkę w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu zostanie zwrócone 90% zaliczki. Resztę kwoty należy opłacić do 7 dni przed przyjazdem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
  • Pobyt można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku odwołania rezerwacji później, opłata nie podlega zwrotowi.
 • CAŁY OBIEKT
  • Rezerwacji można dokonać w dowolnym momencie i  wpłacić zadatek w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu obiektu zadatek nie podlega zwrotowi.  Resztę kwoty należy opłacić do 14 dni przed zameldowaniem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
 1. Pobyt w domu można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 14 dni przed przyjazdem. Opłata po tym terminie nie podlega zwrotowi.
  Jeśli zaliczka lub zadatek nie wpłynie na konto bankowe obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pomieszczenia  innej osobie i anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zaliczki lub zadatku przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • w przypadku rezerwacji przez telefon, obiekt wymaga złożenia rezerwacji pocztą mailową, a korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 3. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 4. Do karty rejestracyjnej pracownik obiektu samodzielnie wpisuje dane meldunkowe Gościa. Gość zobowiązany jest podpisać swoją kartę rejestracyjną po upewnieniu się, że wszystkie dane znajdujące się w niej są zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe lub pobyty grupowe wiąże się z pobraniem kaucji tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez Gościa w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem zwrotnej po zdaniu pomieszczeń bez szkód.
 6. Gość nie może przekazywać pomieszczenia osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Osoba niezarejestrowana w obiekcie może gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pomieszczeniu od 8:00 do 20:00, nie dłużej jednak niż 2 godziny i nie więcej niż 1 osoba.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pomieszczeniu Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pomieszczenia. Dokwaterowanie następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Pozostanie w pomieszczeniu lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 10.00 w dni powszednie i po godzinie 11.00 w weekendy jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takich przypadkach obiekt naliczy Gościom opłatę za wynajem na kolejną dobę według cen pełnych.
 10. W przypadku opuszczenia przez Gościa obiektu (przez co uznaje się brak pojawienia się Gościa w obiekcie przez dobę oraz brak jakiekolwiek kontaktu z nim) i jednocześnie braku zwolnienia przez niego pomieszczenia (przez co uznaje się pozostawienie w pomieszczeniu rzeczy i nie oddanie kluczy) uznaje się, że jego pobyt został przedłużony. Po upływie 48 godzin od wyjazdu Gościa pozostawione rzeczy podlegają utylizacji. Obiekt obciąży Gościa kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym stratom. Za rzeczy pozostawione przez Gościa obiekt nie odpowiada.
 11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 12. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu.
 13. Obiekt zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 14. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek obiektu, godność innych osób lub ich dobra osobiste obiekt zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 15. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 16. Należności wynikające z usług dodatkowych wykorzystanych podczas pobytu, Gość reguluje najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
 17. W przypadku wcześniejszego opuszczenia przez Gościa obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 18. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. Nie ma wtedy możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji lub telefonicznie, co umożliwi obsłudze obiektu niezwłoczną reakcję.
 2. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • zamawianie TAXI.
 3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy odpłatnie m.in. następujące usługi (wg aktualnego cennika):
  • Skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów
  • Zlecenie prania
  • Przechowanie bagażu
  • Wiązki drewna do kominka
  • Późne lub wcześniejsze zakwaterowanie
  • Dodatkowy przyjazd personelu poza godzinami pracy
  • Wypożyczenie ręcznika
  • Usługi cateringowe (dla grup powyżej 10 osób)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do nieskrępowanego pobytu,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt,
  • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w wynajmowanym pomieszczeniu podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie.
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy osobistych lub pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu, czy poza terenem
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu, czy poza terenem
 4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.) w trakcie pobytu Gości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Osoby nieletnie lub małoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych, które odpowiadają za zachowanie dzieci oraz poczynione przez nie szkody.
 2. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pomieszczeniu, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika obiektu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pomieszczenie powinien każdorazowo zamknąć okno oraz zamknąć drzwi.
 5. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za powierzone im klucze. W przypadku utraty kluczy obiekt pobierze karę w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pomieszczeniach.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pomieszczeniu przez wyjeżdżającego Gościa są odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany poprzez zamówienia kuriera przez Gościa. W przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji w przeciągu 48 godzin od opuszczenia obiektu, rzeczy te podlegają utylizacji. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

CISZA NOCNA *

 1. W obiekcie w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich Gości, czyli kuchnia, salon, jadalnia i łazienki powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze szczególną troską o zachowanie w tych miejscach czystości i porządku tak, aby inni Goście również mogli z nich korzystać w przyjemnej atmosferze.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pomieszczeniu używania żelazek, grzałek i innych elektrycznych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pomieszczenia.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie poprzez wystawianie faktury.
 4. W obiekcie nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pomieszczenia. W przypadku uruchomienia przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
 6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie
 7. Personel obiektu ma prawo do sprawdzenia pomieszczenia gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 8. W pomieszczeniach obiektu nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi
 10. Obiekt zastrzega sobie prawo pobrania środków z karty płatniczej w wysokości oszacowanej komisyjnie  jako równorzędnej do wyrządzonej szkody.
 11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez obiekt dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 12. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 13. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach obiektu oraz ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa obiektu pisemnie na adres e-mail:  biuro@noclegdlapracownikow.eu.
 16. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem obiektu jest sąd właściwy dla siedziby

 

*W przypadku  wynajmu całego obiektu (3 lub 4 kondygnacje) cisza nocna nie obowiązuje wewnątrz obiektu, w dalszym ciągu obowiązuje jednak na terenie wokół obiektu: tarasy, ogród, dziedziniec, ulica.