REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WIRTUALNEGO BIURA w Grupie NOWE HORYZONTY

1

 1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Jolantę Poźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA NOWE HORYZONTY (NH) w zakresie wynajmu „Wirtualnego biura w Grupie NOWE HORYZONTY” (Usługi).
 2. Warunkiem podpisania umowy na jeden z pakietów Wirtualnego Biura jest przedstawienie założycielskiego aktu notarialnego spółki lub wpisu do CEIDG.
 3. Regulamin jest przekazywany Klientowi w dniu podpisania Umowy na obsługę administracyjną biura (Umowa) oraz udostępniany w każdym czasie w siedzibie NH.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług NH.
 5. Wszelkie kwoty wymienione w Regulaminie są kwotami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2

 1. NH oferuje Klientowi odpłatne usługi szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Specyfikacja usług z cennikiem”.
 2. Usługi świadczone są w budynku siedziby NH przy ul. Orlanda 10 w Lublinie 20-712.
 3. NH wskazuje jako właściwe do kontaktów związanych ze świadczeniem usług:
  • adres mailowy: biuro@nowehoryzonty.com
  • adres pocztowy: 20-712 Lublin, ul. Orlanda 10
  • telefon: 81 527 8970,
  • mobile: 660 768 067

3

 1. W ramach odbierania poczty przychodzącej NH zobowiązuje się do przyjmowania korespondencji zgodnie ze specyfikacją usług.
 2. Korespondencja, do której odbioru konieczne jest dokonanie opłaty, zostanie odebrana tylko w razie otrzymania od Klienta pisemnego lub mailowego zlecenia jej odebrania oraz wcześniejszego otrzymania środków na pokrycie opłaty.
 3. W razie nie otrzymania środków pieniężnych NH może opłacić przesyłkę z własnych środków, a następnie obciąży Klienta opłatą poprzez wystawienie faktury VAT. Maksymalna łączna kwota zadłużenia Klienta z tytułu odebranych przesyłek nie może przekroczyć 20 zł netto.
 4. Przesyłki inne niż wymienione w ust. 1 są przyjmowane za dodatkową opłatą na postawie indywidualnych ustaleń i wymagają niezwłocznego ich odbioru przez Klienta.

4

 1. NH niezwłocznie poinformuje Klienta o odebranej korespondencji, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową lub SMS – ową na wskazany w umowie adres.
 2. Klient zobowiązuje się do odbioru korespondencji wg telefonicznych ustaleń.
 3. Klient odbiera pocztę za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.

5

 1. NH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub/i Załącznika nr 1 „Specyfikacja usług z cennikiem” w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek względem Klienta, jeżeli zostanie mu dostarczona pocztą na adres domowy wskazany w Umowie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług Wirtualnego Biura Grupa NOWE HORYZONTY

SPECYFIKACJA USŁUG Z CENNIKIEM

Pakiet MINI:

Ø  Adres do korespondencji.

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza),

Ø  Informowanie 1 x w miesiącu o przyjętej korespondencji (SMS/email).

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem (1 godzina z 1 gościem) raz na miesiąc

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 21,90 + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 28,90+ VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 34,90 + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
39,80 + VAT zł m-c

 

 

Pakiet MEDIUM:

Ø  Adres do rejestracji firmy.

Ø  Adres do korespondencji.

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza).

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich  (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4, jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych).

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski)  o odbiorze korespondencji.

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem (1 godzina z 2 gośćmi) raz na miesiąc.

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 44,90  + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 49,99  +VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 54.90 + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
59,99 + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

Pakiet MAXI:

Ø  Adres do rejestracji firmy

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4 jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych)

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski) o odbiorze korespondencji

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkań z klientami  przez 4 godzin w miesiącu (do 3 osób)

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

Ø  Bieżące przesyłanie skanów korespondencji przychodzącej (do 20 stron, bez przesyłek reklamowych i ulotek)

Ø  Możliwość kserowania / drukowania do 25 stron m-c

Ø  Umawianie i organizowanie mityngów (max 10 w m-cu), w tym rezerwacja w obiektach gastronomicznych/turystycznych

Ø  Możliwość zakwaterowania 1 os./1 x w miesiącu (niedziela)

Ø  Rejestracja profilu firmy na międzynarodowym portalu internetowym (LinkedIn)

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 195,90 zł + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 249,90  zł + VAT zł m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 268,90 zł + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
289,99 zł + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

Pakiet MEGA:

Ø  Adres do rejestracji firmy

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4 jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych)

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski) o odbiorze korespondencji

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkań z klientami przez 4 godzin w miesiącu (do 3 osób)

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

Ø  Bieżące przesyłanie skanów korespondencji przychodzącej (do 20 stron, bez przesyłek reklamowych i ulotek)

Ø  Możliwość kserowania / drukowania do 25 stron m-c

Ø  Umawianie i organizowanie mityngów (max 12 w m-cu), w tym rezerwacja w obiektach gastronomicznych/turystycznych

Ø  Możliwość zakwaterowania 1 os./1 x w miesiącu (niedziela)

Ø  Rejestracja profilu firmy na międzynarodowym portalu internetowym, (LinkedIn) wraz z regularnym prowadzeniem konta. (raz w tygodniu: logowanie do portalu, przyjmowanie zaproszeń do kontaktów, uaktualnianie danych firmy w razie potrzeb)

·

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 299,99 zł + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 329,89 zł + VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 349,90 zł + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
369,99 + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

Personalny asystent Wirtualnego Biura :

USŁUGI BIUROWE:

 • przyjęcie listu poza abonamentem – 1,50 zł. + VAT
 • powiadomienie o nadejściu poczty poza abonamentem – 2, 50 zł + VAT
 • spotkanie celem odbioru korespondencji poza abonamentem – 3, 50 + VAT
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej  – wpis do CEIDG – 39, 00 zł + VAT
 • pomoc przy założeniu spółki z o.o.  online z wykorzystaniem systemu S24 – 59, 00 zł + VAT (pozwala to na wpis do KRS nawet do 48 godzin)
 • skanowanie listu do 3 stron poza abonamentem – 2,50 zł. + VAT (powyżej 3 stron – 0,50 zł. + VAT za każdą dodatkową stronę)
 • odsyłanie oryginałów korespondencji na wskazany adres każdorazowo za dodatkową opłatą 17 zł + VAT
 • ksero / wydruk czarno-biały – 0,15 zł + VAT / jedna strona
 • wydruk kolorowy – 0, 39 zł +VAT / jedna strona
 • przepisywanie dokumentów – 6,50 zł. + VAT / jedna strona
 • wysłanie przesyłki kurierskiej w imieniu Klienta – 1 przesyłka do 2 kg – 10,00 + VAT + opłata wg cennika firmy kurierskiej
 • telefoniczna obsługa połączeń przychodzących – udzielenie informacji lub przekierowanie rozmowy – 1,10 zł + VAT za każdą rozpoczętą minutę
 • możliwość mailowego lub SMS-owego powiadomienia o nadesłanej korespondencji i połączeniach przychodzących – 1,90 zł +VAT każdorazowo
 • SMS-owe lub email-owe przypomnienia o ważnych spotkaniach – 5, 99 zł + VAT każdorazowo

 

USŁUGI MERYTORYCZNE: możliwość wynajęcia asystenta do  realizacji zleconych zadań – 39, 98  zł + VAT / 1 godzina + koszty dodatkowe, przykładowe usługi:

 • prowadzenie harmonogramu spotkań, umawianie spotkań biznesowych
 • obsługa klientów
 • załatwianie spraw urzędowych zleconych przez Klienta
 • przygotowywanie i wysyłanie pism urzędowych lub biznesowych
 • wprowadzanie danych
 • organizacja szkolenia
 • rezerwacja obiektów gastronomicznych / turystycznych