Korzyści z coachingu dla osób indywidualnych i organizacji

07 Paź 2020

Obecnie szalenie modny jest coaching czyli  interaktywny proces rozwoju, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w zdynamizowaniu tempa rozwoju i doskonaleniu efektów działania oraz osiągania celów. Początek roku akademickiego sprzyja podejmowaniu decyzji w firmach o nowych inwestycjach w pracowników. W przypadku wątpliwości J, poniżej przedstawimy benefity z procesu coachingowego.

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

 • wzrost świadomości swojego potencjału,
 • rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych w karierze zawodowej oraz życiu osobistym,
 • wykorzystanie swoich zasobów we właściwy dla siebie sposób,
 • sprecyzowanie własnego systemu wartości,
 • określenie sposobu na „życie w zgodzie z samym sobą” i osiągnięcia spełnienia,
 • uzyskanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym,
 • rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw,
 • wzrost satysfakcji płynącej z relacji z innymi osobami,
 • wzrost pewności siebie oraz poczucia własnej wartości.

 

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA ORGANIZACJI:
 • wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych,
 • skuteczna realizacja celów ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów,
 • umocnienie pozycji firmy na rynku,
 • zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób,
 • silna i twórcza kadra menedżerska,
 • wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy – postawa lojalności wobec firmy
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami,
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób,
 • Kadra zarządzająca jest lepiej przygotowana do zmian (elastyczna, tolerancyjna),
 • Menedżerowie mają chęć uczenia innych, wspierania w rozwoju podwładnych,
 • Lepsza współpraca zespołów wzmacnia wyniki firmy,
 • Zrozumienie współzależności w organizacji,  co umacnia pozycję firmy na rynku,
 • Organizacja lepiej adaptuje się do zmieniających się warunków rynkowych, co w panującej obecnie cywilizacji wiedzy jest wręcz warunkiem koniecznym,
 • Większa lojalność oraz identyfikacja pracowników z misją i wizją organizacją,
 • Szybszy i bardziej efektywny rozwój organizacji osiągany dzięki organizacyjnej zdolności do osiągania celów skuteczniej, w krótszym czasie w bardziej kreatywny sposób.
KORZYŚCI Z COACHINGU DLA FIRMY:
 • wzmacnia firmę przez rozwijanie indywidualnych kompetencji oraz przekształcanie odpowiednich postaw i umiejętności współpracy w zespole,
 • pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych,
 • coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności pracy,
 • jest precyzyjnym sposobem na kontynuację i wzmocnienie efektów szkoleń w organizacji. Coaching pozwala wdrażać pożądane zmiany i umiejętności w praktyce,
 • pomaga wprowadzać zmianę w organizacji poprzez osoby strategicznie ważne na różnych poziomach zarządzania,
 • coaching jest narzędziem motywacyjnym – firma inwestuje w najlepszych,
 • coaching jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Istnieje też możliwość prowadzenia coachingu na odległość za pomocą telefonu lub maila, jako kontynuacji sesji coachingowych – spotkań.

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA    ZESPOŁU:

 • pozwala na podział ról w zespole zgodny z posiadanymi zasobami jego członków,
 • właściwy podział kompetencji ze względu na rzeczywiste umiejętności,
 • większa efektywność pracy zespołowej,
 • mniejsza rotacja dobrych pracowników z zespołu, w którym jest jasny podział kompetencji i który osiąga świetne wyniki,
 • pogłębienie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami zespołu.

KORZYŚCI Z COACHINGU DLA   SZEFA:

 • przezwyciężanie problemów związanych z osiąganiem zamierzonych wyników,
 • rozwijanie umiejętności pracowników,
 • zmniejszanie odpływu wartościowych pracowników. Ludzie okazują lojalność, kiedy szef inwestuje w ich własny rozwój,
 • delegowanie uprawnień. Pracownik pewny swych kompetencji znacznie odciąża szefa,
 • pogłębianie satysfakcji z wykonywanej pracy, co znacznie polepsza motywacje pracownika,
 • wzrost zaufania do szefa.
Komentarze