Wartości postrzegane a wartości deklarowane:

02 Cze 2021

Zebrane dane (na podstawie ankiety – Załącznik 3) odzwierciedlają obraz zarządzania przez wartości w GRUPIE Nowe Horyzonty oraz ukazują stan rzeczywisty niezależny od deklaracji kierownictwa firmy. Diagnostyka zarządzania poprzez wartości w GRUPIE NH składa się z trzech etapów będących  przeglądem wdrożenia systemu ZPW w firmie (skala od 0 do 4):

– Część I – odkrywanie głównych wartości,

– Część II – rozwój głównych wartości,

– Część III – instytucjonalizacja głównych wartości.

Wyniki części I:

Tabela 1 – Odkrywanie głównych wartości

Lp. Zagadnienie Średnia badań wśród pracowników Kierownictwo
1. Pracownicy mają przynależność do organizacji 3,33 4
2. Pracownicy czują, iż ich praca przyczynia się
do sukcesu organizacji
3,67 4
3. Nasi pracownicy są pełni entuzjazmu i radości 2,83 4
4. Pracujemy w naszej firmie energicznie i szybko 2,50 3
5. Nasi pracownicy minimalnie odczuwają zmęczenie
i wypalenie pracą
1,83 3
6. Przedsiębiorstwo jest świadome swojej misji
i głównych wartości
3,67 4
7. Kierownictwo utożsamia się z misją i głównymi wartościami organizacji 4,00 4
8. Pracownicy utożsamiają się z misją i głównymi wartościami przedsiębiorstwa 3,33 3
9. Nasze główne wartości są niezmienne 3,67 4
10. Klienci czują się związani z przedsiębiorstwem 2,33 2
11. Nasze główne wartości są dla nas źródłem dumy 2,50 4
12. Nasze główne wartości są dla nas wyzwaniem 2,67 3
średnia 3,03 3,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres 1 – Odkrywanie wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Wykres 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Wyniki ukazują całkowite utożsamianie się kierownictwa z wartościami w organizacji, ponieważ to kierownictwo firmy tworzy schemat zarządzania poprzez wartości i deklaruje same wartości. Kierownictwo ocenia stan odkrywania wartości w przedsiębiorstwie o 10 % lepiej niż pracownicy firmy. Zarządzający firmą uważają, iż pracownicy są zadowoleni, pełni entuzjazmu, radości oraz że odczuwają lekkie zmęczenie i wypalenia pracą, a także że wartości deklarowane przez kierownictwo są dla pracowników źródłem dumy oraz wyzwaniem, choćby i w stopniu minimalnym. Dla kierownictwa oczywistym jest iż pracownicy mają przynależność do organizacji. Kadra zarządzająca uważa również iż główne wartości firmy są niezmienne.

Punkt widzenia pracowników i postrzeganie niektórych zagadnień jest inny: pracownicy czują przynależność do organizacji ale o 10% słabszą niż sądzi kierownictwo. Największe różnice w postrzeganiu głównych wartości obserwujemy z zagadnieniu 11 – dla pracowników wartości nie są źródłem dumy  (20% różnicy w stosunku do kierownictwa). Pracownicy odczuwają zmęczenie i wypalenie pracą  oraz nie są pełni entuzjazmu i radości – odpowiednio 17 i 16 procent różnicy względem kierownictwa. Paradoksem są wypowiedzi w kwestii utożsamiania się pracowników z misją i głównymi wartościami przedsiębiorstwa – pracownicy utożsamiają się z wartościami w stopniu o 5% większym niż zakłada kierownictwo. Pracownicy uważają również iż klienci czują się związani z GRUPĄ NH o 5% bardziej niż sądzi kadra zarządzająca. Całkowita zgodność przedstawia zagadnienie iż kierownictwo  utożsamia się z misją i wartościami organizacji, co świadczy o  konsekwencji kadry kierowniczej we wdrażaniu zarządzania przez wartości.

 

Wyniki części II:

 

Tabela 2 – Rozwój głównych wartości

Lp. Zagadnienie Średnia badań wśród pracowników Kierownictwo
1. Główne wartości naszego przedsiębiorstwa są spisane
w postaci deklaracji wartości
3,33 4
2. Nasze główne wartości są wyrażone w sposób jasny
i zrozumiały
3,67 4
3. Każdy pracownik wie, jak należy rozumieć główne wartości 3,33 2
4. Każdy pracownik wie, jakie zachowania są pożądane
i zgodne z głównymi wartościami na jego stanowisku pracy
3,33 3
5. W naszym przedsiębiorstwie postępuje się zgodnie z tym, co się mówi 2,67 4
6. Naczelnie kierownictwo swoim działaniem daje dowód swego poparcia dla głównych wartości 3,67 4
7. Kierownictwo wykorzystuje każdą sytuację,
aby przypominać o naszych głównych wartościach
3,00 4
8. W naszym przedsiębiorstwie istnieje dobra komunikacja pomiędzy naczelnym kierownictwem a pracownikami,
jeżeli chodzi o główne wartości
2,67 3
9. W naszym przedsiębiorstwie istnieje system środków komunikowania głównych wartości 2,00 4
10. W naszym przedsiębiorstwie istnieje program informujący nowo przyjętych pracowników o istocie naszych głównych wartości 2,17 2
11. W naszym przedsiębiorstwie istnieją pomoce audiowizualne ukazujące nasze główne wartości 1,00 0
12. Istnieje dobra komunikacja pomiędzy menedżerami
a pracownikami liniowymi, jeżeli chodzi o specyficzne działania i projekty, które są wymagane aby wdrożyć główne wartości
2,83 3
średnia 2,81 3,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres 3 – Rozwój wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Wykres 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Część III – wyniki badań:

Tabela 3 – Instytucjonalizacja głównych wartości

Lp. Zagadnienie Średnia badań wśród pracowników Kierownictwo
1. Naczelne kierownictwo oraz menedżerowie mają jasno zdefiniowaną odpowiedzialność i zakres władzy w celu wdrożenia głównych wartości 2,67 3
2. Przedsiębiorstwo posiada system monitorowania
i mierzenia stopnia wdrożenia głównych wartości
2,00 0
3. W celu wspierania wdrożenia głównych wartości organizacyjnych tworzy się specjalne procesy 2,00 3
4. W naszej organizacji precyzyjnie zdefiniowane
są standardy pracy odnoszące się do naszych głównych wartości
2,33 3
5. Nasze działania są dobrze skoordynowane 2,67 4
6. Przedsiębiorstwo potrafi określić, czy system wartości kandydata do pracy jest zbieżny z głównymi wartościami przedsiębiorstwa 2,33 4
7. W przedsiębiorstwie istnieje system szkoleń wyrabiający umiejętności niezbędne do działania zgodnie z głównymi wartościami 1,00 2
8. W przedsiębiorstwie istnieje system motywacyjny promujący zachowania przypisane naszym głównym wartościom 1,67 1
9. Jeżeli istnieje taka konieczność, definicje głównych wartości zostają zmienione 1,67 4
10. W naszym przedsiębiorstwie osoby najlepiej wyrażające
w pracy nasze główne wartości są nagradzane i wyróżniane
1,50 2
11. W naszym przedsiębiorstwie  awansować mogą osoby postępujące niezgodnie z naszymi głównymi wartościami 0,50 0
12. Jeżeli istnieje taka konieczność, nasze główne wartości zostają rozwinięte (poszerzone) 2,67 4
średnia 1,92 2,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Wykres 5 – Instytucjonalizacja wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Wykres 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

 

Komentarze