Zasady rezerwacji i anulacji

WARUNKI REZERWACJI w NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW

 

 1. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.domtuiteraz.eu
 2. On-line przez pośredników jak np. Noclegi.pl, Booking.com, Hotele.pl, itp.
 3. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 4. By kontakt z NOCLEGIEM DLA PRACOWNIKÓW mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu Gościa oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail Gościa.
 5. O ile NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail lub SMS ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 6. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 7. Przed wpłaceniem zadatku Gość ma obowiązek zapoznać się z regulaminem NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 8. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 9. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail /SMS rezerwującego. Zadatek nie może być  niższy niż 10% wartości rezerwacji (dotyczy: pokoje, apartament/studio)  i 30% (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje).
 10. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW wyznaczy termin, do którego Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 11. W tytule przelewu Gość ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin.
 12. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW lub data wpływu gotówki do kasy NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 13. Dokonanie wpłaty za pobyt przelewem / blikiem / gotówką w części (zadatek) lub całości oznacza, iż Gość przeczytał i akceptuje regulamin obiektu (potwierdził wirtualnie bądź podpisem na karcie rezerwacyjnej w recepcji).
 14. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a na życzenie Gościa wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 15. Od daty wpływu zadatku na konto NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW i Gościa.   
 16. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca do 7 dni (dotyczy: pokoje, apartament/studio) lub 14 dni (dotyczy: DOM III lub IV kondygnacje) przed przyjazdem na konto NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW lub gotówką w recepcji. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Gościem a NOCLEGIEM DLA PRACOWNIKÓW  na pobyt wg zamówienia.
 17. Po wpłaceniu 100% Gość ma obowiązek wypełnić / potwierdzić dane na karcie meldunkowej wirtualnej lub na miejscu w recepcji.
 18. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu wg obowiązujących terminów – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW zachowa wpłacony zadatek.
 19. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości ustalonej wg aktualnie obowiązujących stawek – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana do Gościa po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 20. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW zachowa wpłacony zadatek.
 21. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 22. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 23. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Gościa z NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Gościa zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.

** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez Gościa będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.. W przypadku braku dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej – hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

 

WARUNKI ANULACJI w DOMU CIEKAWYCH SPOTKAŃ

 

 1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (mail/SMS).
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej – niegwarantowanej (przed wpłatą) nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę  personelu NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku przed wpłatą całości, zadatek nie jest zwracany.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na mniej niż 14 dni (dotyczy: DOMU III lub IV kondygnacje) lub 7 dni  (dotyczy: pokoje, apartament/studio) przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – kwota wpłacona w całości pozostaje w kasie NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓWNOCLEG DLA PRACOWNIKÓW może jednak zaproponować Gościowi inny termin realizacji pobytu w okresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych miejsc. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 6. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW oraz możliwości dokonania zmiany. NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiekt na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże NOCLEGU DLA PRACOWNIKÓW.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, NOCLEG DLA PRACOWNIKÓW nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.